Przeglądy budowlane

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości. 

Wynikają one z nadrzędnego obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

JAKIE PRZEGLĄDY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ REGULARNIE  I DLACZEGO ?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane
(Art. 61 i 62 – kliknij i dowiedz się więcej) obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim.

Dodatkowo budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw. oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw. podlegają przeglądom okresowym dwa razy do roku.

CO OCENIAMY W RAMACH PRZEGLĄDU

Elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Instalacji gazowych

Przewodów kominowych